Mida Proovikivi annab?

ÕPETAJALE

 • Mõtestatud ja motiveeriv õppimine õpilase jaoks
 • Tulevikuoskused, ainetevahelised seosed
 • Päriseluline õppesisu
 • Erinevad võimalused: projektipõhine õpe (PjBL), loovtööd, uurimistööd jms.
 • Professionaalne areng

KOOLIJUHILE

 • Õpilaste mitmekülgne areng
 • Koostöine õppimine nii õpetajatel kui õpilastel
 • Sidemed kogukonnaga
 • Teaduspõhine lähenemine ja panus haridusinnovatsiooni
 • Haridusstrateegia ja õppekava täitmine põneval viisil

NOORTEJUHILE

 • Lisavõimalus noorte omaalgatusprojektideks
 • Võimalus jõuda rohkemate noorte ja organisatsioonideni
 • Formaalse ja mitteformaalse hariduse lõimimine
 • Panus kestliku arengu eesmärkidesse

Proovikivi kiri Sinule

Hea õpetaja, koolijuht ja noorsootöötaja

Proovikivi üks suuri eesmärke on kaasata kogu haridussektor (formaal- ja mitteformaal) suuremal määral meie ühise tuleviku loomisse. Vaieldamatult panustame sellesse juba niigi, kuid usume, et saame siiski teha enam, et õppimine veelgi praktilisemaks, elulisemaks ja motiveerivamaks muuta.

Selleks pakub Proovikivi nii päriselulisi “väljakutseid” koostöös partneritega (MTÜd, KOVid, ettevõtted jt) kui ka professionaalse arengu võimalust koostöös Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse ning EDUlabs algatusega. Lisaks on Proovikivi meeskond loomas veebiplatvormi, mille eesmärk on tuua erinevad ühiskonna osapooled kokku ühiste arengueesmärkide (nt. KAEd ja EE2035) ümber, et näidata, millist mõju me koos loome.

On oluline, et lapsed ja noored on maast madalast osa meie kogukondades, riigis ning maailmas toimuvast – muidugi neile eakohasel ja toestatud viisil. Vaid nii tekib noortel teadmine, et nende hääl ja nende ideed loevad. Ettevõtlik ning osavõtlik saab olla igaüks hoolimata oma akadeemilisest võimekusest või sotsiaalsest staatusest. Oskusi nagu koostöö, kriitiline mõtlemine ning ettevõtlikkus hindavad kõik tööandjad.

Muutuste loomine on aga meie ühine “proovikivi” ja seetõttu ootame sind, sinu organisatsiooni ja kolleege algaval õppeaastal programmis kaasa lööma – koos õppima, materjale, väljakutseid ja veebiplatvormi looma.

Ootusärevalt,

Proovikivi meeskond

Pilootprogrammis osalenud õpilased on öelnud

“Fakt, et asjal võib olla tulemus, motiveeris meid väga. Õppimine selle juures oli lihtsalt üks lisaväärtus selle taga.”

 

“See pani mind tundma, et saame midagi koolikogukonnas muuta ja mitte ainult läbi kooli nõukogu.”

Kuidas ma saan liituda?

Ootame õpetajaid osalema Proovikivi programmis 2020-2021 õppeaastal. Osalemiseks ei ole ilmtingimata vaja osaleda koolitusel, kuid soovitame seda siiski kõigile uutele liitujatele, kes soovivad Proovikivi olulisemat komponenti – projektipõhist õpet – kasutada. Nn ‘glokaalselt transformatiivne projektipõhine õpe’ on peamine viis, kuidas soovitame õpilastega väljakutsetes osaleda.

Projektipõhine õpe, mis muudab nii õppijat, õpetajat kui maailma!

Uuringud näitavad, et selline õpe:

 • motiveerib ja muudab õppimise tähenduslikuks
 • aitab arendada 21. saj. oskusi nagu koostöö, kriitiline mõtlemine, ettevõtlikkus ja sotsiaalsed pädevused
 • mõjub hästi õpitulemustele, ka nn. nõrgematele õpilastele
 • avaldab positiivset mõju kaasatud kogukonnale

See ongi ‘nüüdisaegse õpikäsituse’ rakendamine (vt. Eesti Haridusvaldkonna Arengukava 2020-2035).

Meie kogemusel saab sellist projektipõhist õpet läbi viia väga erinevates ainetes – inglise keeles ja teistes võõrkeeltes, bioloogias, geograafias jt ainetes. Eriti loomulikult sobib see aga ettevõtluse või ettevõtlikkuse ainesse, ühiskonnaõpetusse, projektijuhtimise ainete konteksti.

Teised võimalused osalemiseks:

 • Õpilased teevad loovtöid või uurimustöid (ka siin on Proovikivi pedagoogilisi põhimõtteid võimalik järgida)
 • Proovikivi väljakutsete raames ükskõik millise õppetegevuse läbiviimine, mis ei ole otseselt projektipõhine õpe kõigi oma faasidega (nt. kunstitunnis plakati tegemine kliima teemal või matemaatika tunnis statistiliste andmete uurimine väljarände kohta).

Anna meile teada, millisel viisil osaled – soovime kuulda, mida tegid ja kuidas sul läks!

Täienduskoolitus – EDUlab innovatsioonilabor

Proovikivi täienduskoolitusprogramm on osa Tallinna Ülikooli EDUlabs pilootprojektist. Selle raames lõimime uurimuslikku lähenemist, täienduskoolitust ning meetodi ja materjalide koosloomet õpetajatega.

Programmis pakume sulle:

 • professionaalse arengu võimalust: koolitusi, mentorlust ja koos-õppivat kogukonda
 • elulisi väljakutseid ehk “proovikive” sinu õpilastele, mis lähtuvad ÜRO kestliku arengu ja Eesti 2035 eesmärkidest ning kuhu on kaasatud kogukonnapartnerid
 • toetust formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimisel
 • inspireerivaid üritusi, kuhu saad tulla oma õpilastega 2x aastas
 • pedagoogilisi materjale ja võimalust nende arendamisse ja uurimisse panustada (koostöös Tallinna Ülikooli magistrantide ja doktorantidega)
 • täienduskoolituse läbinutele tunnistus

Sel õppeaastal toimub kaks koolitustsüklit – esimesel ja teisel poolaastal kordame sama koolitust. Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% mahust. 

Esimese poolaasta koolitusplaan:

26. august  I koolituspäev – sissejuhatus “GTL” meetodisse, uurimisrühmade moodustamine (TLÜs)
2. oktoober  Proovikivi väljakutsete ja programmi tutvustus – inspireeriv üritus õpilastele ja õpetajatele (Zoomis ja TLÜs)
3. oktoober 2020 I koolituspäev (kordus) – sissejuhatus “GTL” meetodisse, koosloome ja uurimisrühmade moodustamine (TLÜs ja Zoomis)
9. või 10. oktoober  II koolituspäev – ainetevaheline lõiming ning üldpädevuste arendamine Proovikivi projektide raames (TLÜs ja Zoomis) – kuupäeva valib grupp
22. oktoober  III koolituspäev – uuriva õpetaja töövahendid + koosloome refleksioon II (TLÜs ja Zoomis)
26. november  IV koolituspäev – esimese poolaasta õpitu ja kogetu kokkuvõtte, koosloodud materjalide ja uuritu esitlused (TLÜs)

Kuupäevad lepime grupiga igal korral täpsemalt kokku ning püüame olla võimalikult paindlikud. Koolituspäevade vahele jäävad kohtumised oma koosloome / mentorgrupiga ning iseseisvad tegevused (projektipõhise õppe rakendamine, uute materjalide loomine ning oma praktika jälgimine).

Koolitusjuhid Anu Tammeleht ja Merike Saar

Lisaks mainitud koolitusele pakume ka teisi kursusi või töötubasid, mida saate tellida kooli. Näiteks: õpilaste uurimispädevuste toetamine (küsimustikud, intervjuud, analüüs, aruanded, esitlemine); Georg Merilo läbirääkimiste töötuba (Georg Merilo läbirääkimiste kool); väljakutsete-põhised & temaatilised töötoad (viivad läbi tudengid, eksperdid); muu vastavalt õpetajate soovile ja probleemidele/teemadele. Need koolitused on tasu eest vastavalt kokkuleppele. Soovitame osaleda ka meie partneri Mondo maailmahariduse koolitusel.

Oleme avatud kuulama kõiki teie soove! Võta meiega ühendust aadressil tammele@tlu.ee.

 

Noortejuhid / noorsootöötajad

Noorsootöötajatele / noortejuhtidele meil hetkel eraldi koolitusprogrammi pole, kuid ootame teid samuti Proovikivi raames noortega projekte tegema. Huvi korral võib liituda õpetajatekoolitusrühmaga.  Meil on plaanis katsetada, kuidas noortejuhid ning õpetajad projektide raames noori omavahelises koostöös saaksid toetada (formaalse ja mitteformaalse õppe lõiming).

 

Registreeri 26.08-26.11 toimuvale koolitusele siin.

Soovid kaasa lüüa, projekte või õpitegevusi läbi viia, aga koolitusele ei jõua? Registreeri end programmi siin.

Materjale (uuendamisel)

Küsimuste korral aitavad teid:

Anu Tammeleht tammele(ät)tlu.ee ja Merike Saar merike.saar(ät)tlu.ee