Mis on Proovikivi?

 

Proovikivi on hariduslik koostööprogramm ja peatselt ka veebiplatvorm, mis aitab noortel kasvada  vastutustundlikuks maailmakodanikuks juba koolieast alates. Ettevõtted,  riigiasutused ja vabaühendused jõuavad läbi programmi ägedate ideedeni ja tulevaste töötajateni, suurendavad oma nähtavust ja ühiskondlikku panust.

Eesti head PISA tulemused on tänu väärt, kuid uuringud näitavad, et meie haridus on siiski liialt teoreetiline – muutuv maailm ja tööturg vajab üha enam oskusi nagu koostöö, loovus, probleemide lahendamine, süsteemne mõtlemine ja kommunikatsioon. Nende tulevikuoskuste arenguks ning selleks, et noored julgeksid täiskasvanutena võtta vastutust ja olla eestvedajaks probleemide lahendamises, on ülioluline anda noortele võimalus juba õpingute ajal osaleda kogukonnas ja ühiskonnas toimuvas. 

Kuidas Proovikivi töötab?

 

Proovikivi pakub just seda – elulist õppimisvõimalust läbi koostöö erinevate organisatsioonidega. Väljakutsed on vabalt valitavad ja algatajaks võib olla noor ise, ettevõte, mtü, kool või kohalik omavalitsus. Väljakutsed on reaalsed – nende aluseks on Eesti riigi ning ÜRO arengueesmärgid – näiteks vaesuse vähendamine, keskkonnakaitse. Rohkem valdkondi saad näha siit.

Noorte jaoks on Proovikivi raames tehtav osa õppetööst või noorteorganisatsioonides toimuvast tegevusest – uurimistööd, loovtööd, projektipõhine õpe. Nii õpivad noored vastutama iseenda, oma ümbruse ja kogukonna eest ja osalevad ka tulevikus aktiivselt oma kodupaiga, riigi ning maailma tuleviku kujundamises.

Proovikivi komponendid:

 

Hariduslik osa

 • Uurime ja juurutame projektipõhist õpet ning teisi viise, kuidas õppetöö siduda reaalsete glokaalsete* probleemide lahendamisega, mis lisaks õpikogemusele loob praktilist väärtust väljaspool kooli
 • Läbi ühiste tegevuste õpivad kõik osapooled: kool, kohaliku omavalitsus, ettevõtete, vabaühendused ja riigiasutused
 • Toetame nii formaalset ja mitteformaalset õpet korraldades õpetajakoolitust, mentorlust, inspireerivad üritusi jms.

*globaalne + lokaalne ehk kohalikke ja üleilmseid seoseid luues

 Strateegiline vaade

 • Lähtume väljakutsetes ja projektides strateegilistest Eesti riiklikest ja ÜRO  kestliku arengu eesmärkidest. Vaata raamistikku siit.
 • Püüame avaldada positiivset mõju 3 tasandil: kohalik, riiklik, globaalne

Mõju hindamine & suurendamine 

 • Mõõdame väljakutsete ja projektide raames loodud väärtust uuringutega Tallinna Ülikooli EDUlabs mudeli järgi ning kaasame nii teadlasi, tudengeid kui ka tavakodanikke andmete kogumisse
 • Teaduspõhine tõestus väljakutsete mõjust osalejatele ja ühiskonnale aitab mõista, millised lähenemisviisid on toimivad
 • Väljakutsete tulemused on osalejatele nähtavad loodaval veebiplatvormil ja see aitab neil tunnetada oma osa ühiskonnas ning inspireerib osalema uutes väljakutsetes

Tehnoloogiline komponent

Proovikivi meeskond loob veebiplatvormi, mille eesmärk on:

 • anda ülevaade kõigist algatustest ja nendes osalejatest
 • luua väljakutseid ning algatusi 
 • aidata leida koostööpartnereid, kaasamõtlejaid oma ideedele
 • koguda andmeid väljakutsete mõju kohta (ehk kuidas ühiselt panustame strateegilistesse riiklikesse ja globaalsetesse eesmärkidesse)
 • saada algatustele kogukonna toetust
 • anda hoogu headele ideedele rahastusvõimaluste ja tunnustusega

Hetkel on platvorm arenduses. Osaleme ka Startup Estonia ja Tallinna Ülikooli koosloome protsessis. Loe lisa meie blogist ja vaata, kuidas saad meile hoogu juurde anda siit.

Tulevikuoskused tööturul

OECD Hariduskompass

Väljakutsete valdkonnad