Tänane kiiresti muutuv maailm (populismi tõus, religioosne äärmuslus, majanduskriisid, surve inimõigustele ja inimväärikusele) eeldab, et õpime toetama kaasava, demokraatliku ja sidusa ühiskonna toimimist. Ühiskond on nii tugev kui selle kõige nõrgem lüli.

Ühest küljest eeldab sidusa ja kaasava ühiskonna loomine kõigis inimestes võtmepädevuste arendamist elukestvaks õppeks. Võtmepädevused on näiteks initsiatiivikus, õppima õppimine, kriitiline mõtlemine, riskide võtmine, probleemide lahendamise oskus, jt. Oodatakse ka kohanemisvõimet, loovust, avatust ja uudishimu.

Teisest küljest saame me kõik midagi ära teha ka selleks, et inimeste vahel säiliksid head suhted, et ei tekiks teatud ühiskonnagruppide eraldatust, ega süveneks näiteks vaesus, ligipääs infole, teenustele jt tegurid, mis ühiskondlikku-sotsiaalset sidusust ja kaasatust vähendavad. Tähelepanu tuleb pöörata ka erinevate inimeste vajadustele – nt vanurid, lapsed, jne. Hakkamasaamiseks võimalike raskustega ebavõrdsuse ja konfliktide maailmas, tuleb õppida mõtlema ja tegutsema süsteemselt, võttes arvesse erinevaid (vastastikuseid) seoseid, arusaamu ja vastuolusid nii lühemas kui pikemas ajalises perspektiivis.

2017-2018 a. tegid erinevate koolide õpilased projekte, mis tegelesid ühiskonna sidususe teemaga.

Näiteks viisid gümnaasiumiõpilased I ja II kooliastme õpilastele läbi tunde, kus arutati koolikiusamist. Kiusamist ennetavate tundidega jätkati õpilaste endi huvi tõttu ka pärast projekti lõppemist. Kavandati sotsiaalreklaami video ning heategev laat erivajadustega inimeste toetuseks. Koos ühe teise projektis osaleva kooli õpilastega korraldati mitmeperspektiivse ajaloo teemaline ühisõppe päev okupatsioonide muuseumis. Toimus konverents, kus arutati piirkonna arenguvõimalusi ning mida õpilased saaksid teha oma kodukoha elu paremaks muutmiseks. Valmisid animafilm, plakat ja koomiks, mis kajastavad Eestimaa elu positiivseid külgi. Uuriti teistsuguse kultuuritaustaga kaasõpilastelt nende traditsioonide ja kommete kohta. Pandi alus kirjasõprade võrgustikule vanadekodus elavate üksikute eakatega ning töötati välja sotsiaalmeedia platvormi, kus keskseks ideeks oli suunata noori oma vanavanematega suhtlema. (Allikas: Õpetajate Leht, 23.03.2018 – LINK )

7 päeva väljakutse: inimesed meie ümber!

Ühe nädala jooksul intervjueeri inimesi, kes on sinust erineva taustaga:

  • rahvus (proovi leida kaks erinevat rahvuse esindajat)
  • generatsioon (endast noorem ja endast vanem)
  • sotsiaalne positsioon ühiskonnas (tõrjutud)
  • liikumispuudega inimene
  • keegi, kes on sinu jaoks eeskuju

Lisalugemine:

  • Triin Ulla: sidusam ja sõbralikum ühiskond on võimalik LINK
  • To promote social cohesion, conflicts need to be part of the debateLINK
  • Koostöö ja innovatsioon aineõpetusesLINK

Lisainfo:

Mirell Merirand

mirell@proovikivi.ee

Ja nüüd tegutsema!